HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN ISBJERGET
(Gældende for ejere)

Indholdsfortegnelse

Almindeligt hensyn

Hoved princippet i ejerforeningens husorden er, at ejerne ud viser almindeligt hensyn over for hinanden og ejerforeningens bebyggelse. Dette betyder bl.a., at nedenstaende skal over-holder:

Affald

I ejendommen er der affaldsskakt med suge anlæg, hvorfor alt affald, forinden det kastes i affaldsskakterne, skal emballeres i forsvarligt lukkede poser. Der ma ikke smides tomme plastikposer i affaldsskakten. Affaldsskakterne skal lukkes helt til efter brug. Der sket nes mellem dag renovation (skraldesug), storskrald, glasemballage og papiraffald. Skrd ldefirmaets anvisninger skal folges. Anbringelse af affald, herunder evr. byggeah’aid, i strid med nærværende Husorden vil omgaende blive patalt, og bortkorsel af affald vil blive foretaget for beboerens regning.

Ventilationsanlæg

Medlemmer er bekendt med, at der er opsat decentralt ventilationssystem i hver ejerlejlighed. Ejeren er forpligtet til at have ventilationssystemet i funktion, og afholde udgift til el-forbrug. Ejeren er desuden forpligtet til noje at folge de anbefalinger og forskrifter til anlæggets løbende drift, som bliver palagt af ejerforeningen ISBJERGET. Herunoer at give adgang til anlægget.

Sprinkleranlæg

Der er sprinklerinstallation 1 hver enkelt ejerlejlighed. Ejerne skal udvise særlig agtpågivenhed, således at installationen ikke udsættes for stod og/eller varmepavirkning.

Røgalameringsanlæg

I Penthouselejlighederne forefindes sensorer til det automatiske røgalarmeringsanlæg. Disse ma ikke tildækkes et ler pa anden made fratages sin funktion, herunder ved frakobling.

Handicap-parkering

Handicap- parkering kan ske pa terræn, som angivet på ved hæftede bilag til husorden, som tillige viser placering af handicapramper til ejendommen.

Parkering

Der ma ikke parkeres pa eller omkring ejendommen. Der henvises til p-anlæg i kælderen. Parker! ng af biler o9 mOtorcykler pa fællesarea1 er forbudt, bortset fra hvor det matte være markeret som lovligt i forbindelse med af- og palæsning.

Parkeringspladser i kælder og pa terræn ma ikke bruges til opmagasinering af trailere, campingvog ne eller til henstilling af biler uden nummerplader.

Erstatningsansvar

Enhver skade pa ejendommen skal erstattes af den/de, der forvolder skaden.

Dette gælder f.eks. knuste ruder, teg ning og maling samt anden odelæggelse af bygningsdele og i det hele taget enhver form for, ogsa utilsigtet eller uagtsomt hærværk mOd ejendommen.

Kanaler

Born, der færdes ved kanalerne, skal stedse holdes under opsyn. Der ma ikke bades i kanalerne. Vandsport, herunder kajakroning fra kaj og bolværk er forbudt, Iigesom bade ikke ma fortojes til bolværket.

Fodring af fugle

For at forhindre dueplage er det ikke tilladt at udlægge fuglefoder pa ejendommens altaner, terrasser eller fællesarealer.

Antenner

Det er ikke tilladt at opsætte parabol, antenner og andet udstyr pa bygningen eller pa bygningens fællesarealer.

Brandbare væsker

Brandbare væsker må ifølge gældende lov ikke opbevares i kælderrum.

Opmagasinering

Ejendommens trapper og øvrige fællesarealer må ikke anvendes til opmagasinering, herunder hensætning af planter, reoler, cykler, barnevogne, legetøj, sko, affaldsposer m.v.

Fejl og mangler

Beboerne skal straks foretage anmeldelse til viceværten, hvis der sker skader på installationer, ledninger og lignende, hvis udbedring er uopsættelig nødvendig. Hvis viceværten/administrator ikke træffes, rettes henvendelse til Ejerforeningens bestyrelse.

Vedligehold

Bestilling af VVS-, el-installatør eller en anden service på ejendommen skal forbedres aftales med og godkendes af viceværten/administrator, såfremt beboeren mener, at ejerforeningen skal afholde udgiften hertil. 

Vaske- og opvaskemaskiner skal installeres af en autoriseret installatør. Maskinerne skal være forsynet med Aqua-stop, og der skal være drypbakke under maskinen

Skiltning

Beboerne må ikke selv opsætte eller ændre skilte, idet det alene er ejendommens vicevært, der sikrer opsætning af skilte på postkasser, i opgange og på døre til lejligheder. Såfremt skilte ændres skal dette ske ved at rette henvendelse til viceværten. 

Rygning

Tobaksrygning i opgange, indendørs fællesarealer, elevator og i kælder er forbudt. 

Rotter

Eventuelle rotteangreb skal anmeldes til Miljøkontrollen og ejendommens vicevært.

Altaner

Altanafskærmningen er lavet af glas, hvorfor der ikke må ophænges noget på afskærmingen, hverken indvendigt eller udvendigt. Der må ikke fastmonteres lamper. Det er ikke tilladt at ryste tæpper fra altanen, ligesom altanerne ikke må anvendes til opmagasinering af eksempelvis flyttekasser, hårde hvidevarer m.v. Parasoller eller lignende ikke-permanente former for solafskærmning må anvendes med det forbehold, at de nedtages, når de ikke er i brug. Det er tilladt at opsætte hvidt læsefejl. Andre former for afskærmning eller afdækning af altanerne er forbudt. Det er ikke tilladt at anvende tørrestativer, såfremt højden overstiger altankanten.

Grill

Der må anvendes el- og gasgrill under hensyntagen til naboer og facadeglas, herunder glasværnet. Terrassevarmere må ikke anvendes på grund af risiko for sprængning af glasværnet ved varmepåvirkning.

Husdyr

Det er tilladt at holde eet husdyr – hund eller kat – dog ikke kamphunde eller krydsninger heraf. Det er forbudt at holde krybdyr, slanger m.v. Husdyr må ikke ved støj eller på anden måde være til gene for andre beboere. Hunde skal føres i snor på ejendommens fællesarealer, ligesom efterladenskaber straks fjernes fra ejendommens fællesarealer. 

Musik og støj

Støjende adfærd er ikke tilladt på ejendommens fællesarealer, herunder hovedtrapper og elevatorer. Musik i erhvervsøjemed må ikke finde sted. Afspilning af musik skal ske uden gene for øvrige beboere, og som udgangspunkt ikke i tidsrummet 22.00 – 08.00. I weekender dog 00.00 – 08.00. Private fester skal altid meddeles øvrige beboere i samme opgang og varsles mindst 3 hverdage i forvejen. 

Brug af boremaskiner og andre støjende værktøjer m.v. må ikke finde sted i tidsrummet mellem kl. 19.00 – 08.00 på hverdage og kl. 14.00 – 10.00 i weekender og på helligdage. 

Fyrværkeri

Fyrværkeri må ikke antændes noget sted på ejendommen eller dennes arealer. 

Bilag

Rids med angivelse af handicapparkering og rampe terræn.